Regiseren veranderend landschap

studie naar beeldregie

Plaats

Noord-Holland

Jaar

2006-2007

Opdrachtgever

welstandszorg Noord-Holland (Nu MOOI-Noord-Holland)

 

studie naar beeldregie

Plaats Noord-Holland

Jaar 2006-2007

Opdrachtgever welstandszorg Noord-Holland (Nu MOOI-Noord-Holland)

 

Plaats

Heerhugowaard/ Langedijk

Jaar

2017 – 2019

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap Noord Hollands Noorderkwartier

 

Plaats

Heerhugowaard/ Langedijk

Jaar

2017 – 2019

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap Noord Hollands Noorderkwartier

 

opdracht

‘Is een beeldkwaliteitplan een bruikbaar instrument voor het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied?’ Deze vraag van Stichting Welstandszorg Noord-Holland vormde de basis voor een studie naar de manier waarop veranderingen in het landschap  optimaal gestuurd kunnen worden.

De studie benoemt in de eerste plaats de veranderingen die in het landschap plaatsvinden. Schaalvergroting en schaalverkleining, intensivering door de recreatieve druk en tegelijkertijd extensivering vanuit ecologische overwegingen. Veranderingen die tegelijkertijd plaatsvinden. Met de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening en de daarmee terugtredende provinciale overheid ontstaat er een leemte in de ruimtelijke sturing op regionale schaal. 

 

beeld­kwaliteit­plannen

Om de beeldkwaliteitplannen goed toepasbaar te laten zijn, is een indeling gemaakt naar type landschap. Op basis van de variabelen openheid en dynamiek zijn vier landschapstypen onderscheiden die ieder een eigen regie vragen. Richt de regie zich in open, hoogdynamische landschappen vooral op de structuur, in meer besloten landschappen zal de regie zich als vanzelf op details richten. Het behouden van de essentie van het landschapsbeeld in laagdynamische gebieden vraagt in de eerste plaats een conserverende werkwijze.

toetsing

De hiervoor genoemde indeling geeft ook een motivering voor de samenstelling van (welstands)commissies die zowel ‘groene’ als bouwkundige ontwikkelingen moeten toetsen. Voor de open hoog-dynamische landschappen zijn op structuur gerichte stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten de aangewezen regisseurs. Architecten en cultuurhistorici zijn meer gericht op details en daarom de geschikte regisseurs voor laag-dynamische, besloten landschappen. 

Testimonial

”Als we samen aan een project werken, valt me steeds weer op hoe snel zij tot de kern van de zaak doordringt: heel concreet en als een pijl in het hart van de materie. Heel knap, zoals zij in korte tijd het landschap wist te classificeren en daar ontwerpregels en toetsingsregels uit distilleerde! Het is een genoegen met iemand te werken die ‘het landschap’ zo in haar vingers heeft.”

 – Steef Buijs, co-auteur studie  – 

PROJECTEN

 

alles   |   landschap   |   stad   |   tuin