terreininrichting/ landschapsontwerp AZC Gilze-Rijen

tereininrichting AZC

Plaats

Gilze Rijen

Jaar

2015 

Opdrachtgever

Centraal Orgaan Azielzoekers

 

tereininrichting AZC

Plaats Gilze Rijen

Jaar 2015 

Opdrachtgever Centraal Orgaan Azielzoekers

 

opdracht

Het terrein van dit voormalige legerkamp uit de Tweede Wereldoorlog heeft een unieke landschappelijke ligging op de hoger gelegen rug gevormd door de Gilze-Rijenbreuk. De locatie biedt volop kansen om landschappelijk en ecologisch verbonden te worden met de omgeving. Tegelijk biedt het terrein nu al ruim twintig jaar opvang aan asielzoekers. Meer licht en lucht en herkenbaarheid voor de bewoners is een belangrijke opgave. Een prettige en veilige leef- en werkomgeving voor zowel de asielzoekers als de medewerkers van het COA en de ketenpartners vormt belangrijke pijler. Overkoepelend is het thema tussenruimte, als duiding voor de plek die het AZC biedt aan mensen die zich tussen thuis en ontheemd bevinden, tussen eigen en vreemde culturen, tussen gemeenschap en isolatie.

 

gilze rijen
gilze rijen tuin schets

het landschap

De bebouwing van de voormalige kazerne Prinsenbosch Gilze Rijen ligt aan de rand van het bos op de overgang naar het open veld. Het terrein, dat van oudsher deel uitmaakte van de woeste Chaamse heidegronden, werd vanaf het einde van de negentiende eeuw beplant als productiebos. Het terrein maakt onderdeel uit van de provinciale ecologische hoofdstructuur (tegenwoordig Natuur Netwerk Brabant geheten), maar heeft geen natuurbestemming, maar een maaatschappelijke bestemming  De gebouwen, die op het eerste gezicht in informele setting zijn geplaatst, blijken vanuit camouflageoverwegingen opzettelijk onopvallend geschakeerd. Dat levert in combinatie met de bos- en waterstructuur een uitgebalanceerd en evenwichtig beeld op.

heldere structuur

Allereerst stellen wij voor om een verbetering van de infrastructuur te realiseren door de nadruk te leggen op de verbindende functie van de hoofdas Prinsenbosch. Overzichtelijkheid en leesbaarheid bereiken wij door bij elke ontsluiting herkenbare bewegwijzering te plaatsen.

gilze landschap
landschap gilze

verbeteren leefklimaat: meer licht en lucht

Een tweede belangrijke ingreep is het uitdunnen van het bos ter plaatse van de verblijfsgebouwen. Zo wordt het karakter van afwisselende openheid en geslotenheid van het terrein versterkt en worden de verblijfsgebouwen als het ware extra uitgelicht.

Een boomsoort die ecologische ontwikkeling tegenhoudt is de exoot amerikaanse eik. De amerikaanse eiken rondom de woongebouwen worden gekapt om zo het ruimtelijke effect in beeld te krijgen.

eenvoudiger beheer

Uitgangspunt is een zo extensief mogelijk en simpel uit te voeren (eventueel door de bewoners zelf) beheer. Normaal wordt in een bos niet gemaaid, maar na de kap zal er meer licht in het bos ontstaan, waarbij maaien ervoor zorgt dat de strooisellaag met veel onverteerd blad wordt losgemaakt en een groene ondergroei mogelijk te maken, zonder dat alles dichtgroeit met bijvoorbeeld braam. Door drie tot vier typen maai-intensiteiten toe te passen wordt het verschillende gebruik van het bosgebied aangestuurd.

landschap gilze

PROJECTEN

 

alles   |   landschap   |   stad   |   tuin