Bedrijfsterrein Hoogtij Zaanstad

Leidraad Bedrijventerrein

Plaats

Zaanstad

Jaar

2017 – heden

 

Opdrachtgever

Gemeente Zaanstad

 

Opdracht

In opdracht van de gemeente Zaanstad is gevraagd een Leidraad op te stellen voor het bedrijventerrein Hoogtij, gelegen in het zuidwesten van Zaanstad. Hoogtij heeft de potentie uit te groeien tot een multifunctioneel (bedrijven)terrein met bovenregionale functie en is deels al tot ontwikkeling gebracht. Voor de toekomstige ontwikkelingen en uiteindelijke beheerfase is het van belang te werken met een document dat de kwaliteit van het gebied vastlegt. De opgestelde leidraad heeft het doel te inspireren, te dienen als een handvat, als kompas, het dient niet als een instructie.

 

supervisie amsterdam tuinsteden
oranjebuurt

Inspiratie

Landschap, duurzaamheid en flexibiliteit zijn leidend in HoogTij. In Zaanstad contrasteert het landschap met de bebouwing. Voor HoogTij geeft dit vrijheid om een eigen verkaveling te volgen, eigen karakteristiek te hebben. Het contrast past in de reeks met bedrijventerreinen die langs het kanaal zijn ontwikkeld. Al heeft HoogTij in dit grote landschap ook verplichtingen zoals zichtlijnen, recreatieve accenten en routes.

Duurzaam en flexibel

Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijk. HoogTij is een plek waar veel ruimte is voor ontwikkeling en flexibiliteit die aandacht hebben voor het milieu. Er wordt gedacht aan de toekomst in het ontwerp van de gebouwen, het opvangen van water en het inrichten van de werkplekken en het terrein. Op HoogTij wordt flexibel ingespeeld op de ruimtevragen vanuit de markt, zoals kavelgroottes en programma’s. ‘Kracht van het grote gebaar’ is in ieders belang, individuele uitingen dragen niet bij aan een samenhangend beeldmerk dat de representativiteit van de individuele ondernemer op Hoogtij ondersteunt. Om kwaliteit en flexibiliteit op Hoogtij te garanderen zijn er 10 principes omschreven, deze voorkomen grote variëteit en zorgen voor een gedeeld beeldmerk.

westelijke tuinsteden amsterdam supervisie

Ruimtelijke casco’s

Het gebied is opgedeeld in drie ruimtelijke casco’s. Het groene casco bestaat uit het natuurlijke, meer landschappelijke groen met rietovers, waterberging, boomgroepen en natuurlijk beheerd gras. Het blauwe casco is van belang voor de waterberging, maar geeft ook ruimtelijkheid en kwaliteit aan het plangebied. Het grijze casco is de wegenstructuur in het gebied, het zorgt voor de juiste balans tussen het vracht- en autoverkeer en wegen voor fietsers en wandelaars.

Ruimtelijke principes

Voor alle bedrijven die grenzen aan de groene, blauwe, grijze cascolijnen geldt dat de gezamenlijke uitstraling overheerst boven de uitstraling van het individuele gebouw. Monolithische volumes van gelijkwaardige grootte, strakke, samenhangende reclamevoering, materialisering en kleurgebruik zijn aspecten die voor bebouwing gelden. Het uit het zicht brengen van parkeervoorzieningen en doorgaande rooilijnen zijn stedenbouwkundige aspecten die van belang zijn. Zo hebben de glazen puien aan de representatieve zijdes enkel de functie om te tonen wat er in de hal gebeurt, worden alle deelgebouwen in een volume verwerkt, kavels zijn optimaal benut en loze ruimten zijn voorkomen en is het buitenruimteplan een onderdeel van de bouwaanvraag.

westelijke tuinsteden amsterdam supervisie

PROJECTEN

 

alles   |   landschap   |   stad   |   tuin