Adviesraad Ruimtelijke Ontwikkeling, provincie Noord-Holland

Marlies van Diest is lid van de nieuwe Adviesraad Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO). De ARO adviseert Gedeputeerde Staten over ruimtelijke kwaliteit bij procedures voor nieuwe ontwikkelingen in landelijk gebied, als nut en noodzaak zijn aangetoond en een oplossing binnen bestaand bebouwd gebied onmogelijk is. 

Ook kan de ARO advies uitbrengen over plannen nog voordat er sprake is van een formele ontheffingsprocedure. In de ARO zitten deskundigen op het gebied van landschap, stedenbouw en cultuurhistorie. Ook is bijzondere kennis op de terreinen economie, landbouw en water in de ARO vertegenwoordigd.

Het besluit om de ARO in te stellen vloeit voort uit de vaststelling van de Structuurvisie afgelopen juni. De provincie wil met de ARO de kwaliteit van de besluitvorming over ontheffingen nog verder verbeteren. Voorzitter van de Adviesraad wordt Zaanstads burgemeester en voormalig staatssecretaris Geke Faber. Verder zijn lid: Guus Borger, Petra Berkhout, Steven Slabbers en Rob van Leeuwen.